Vacuum System Package

เครื่องสร้างสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรม

การทำงานของระบบการผลิต (Production process) ย่อยบางระบบ จะทำงานได้อย่างประสิทธิภาพและได้ผลผลิตดี ถ้าทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นสุญญากาศ (Vacuum – บรรยากาศที่มีความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศ, บรรยากาศที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าบรรยากาศ) เช่นระบบควบแน่นไอน้ำ (Condenser) ของเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam turbine) ในโรงผลิตไฟฟ้า กระบวนการกลั่นน้ำมัน (Oil refining process) กระบวนการแปรรูปอาหาร (Food processing) กระบวนการทำอาหารให้แห้ง (Vacuum drying) ทำอาหารสำเร็จรูป (Semi cooled food) การบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ภายใต้บรรยากาศสุญญากาศ จะทำให้อาหารสำเร็จรูปเก็บใว้ได้นาน การขนส่ง (Pneumatic conveyor) และ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

ความดันสุญญากาศ (Vacuum) คือความดันในพื้นทีที่กำหนดต่ำกว่าความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) คือความดันระหว่าง 0 PSIA และ 14.7 PSIA (ความดันที่ต่ำกว่า 14.7 PSIA) เรียกว่าความดันเป้นลบ (Negative pressure) ว่าสุญญากาศ

article vacuum system package

article vacuum system package

ตารางค่าเปรียบเทียบความดันสุญญากาศของหน่วยการวัดต่างๆ

 

article vacuum system package

ตารางการเปลี่ยนหน่วยของสุญญากาศ

 

article vacuum system package

ความสามารถในการสร้างสุญญากาศของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ

 

article vacuum system package

สมรรถนะและข้อจำกัดของเครื่องทำสุญญากาศแต่ละชนิด

 

article vacuum system package

ประเภทของปั๊มที่ใช้ในการสร้างสุญญากาศ

 

article vacuum system package

อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบการสร้างสุญญากาศในอุตสาหกรรมเคมี

 

article vacuum system package

ความสามารถในการสร้างสุญญากาศของอุปกรณ์แบบต่างๆ

 

article vacuum system package

ตัวอย่างอุปกรณ์ในระบบการสร้างสุญญากาศ

 

article vacuum system package

อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบเครื่องทำสุญญากาศทั้ง 5 ระบบ มีดังนี้

1. ใช้อีเจคเตอร์ (Ejector) เช่น Steam, air, หรือ gas ejector ในการสร้างสุญญากาศ
 

รูปร่างโครงสร้างของอีเจคเตอร์

article vacuum system package

การติดตั้งระบบอีเจคเตอร์และลิควิดริงปั๊ม

 
article vacuum system package

รูปแสดงอีเจคเตอร์แพคเคจ

article vacuum system package

การใช้งานอีเจคเตอร์ในงานประเภทต่างๆ

ส่วนใหญ่การใช้งานจะคล้ายกันขึ้นกับขนาด ความต้องระดับของการสุญญากาศ และระบบและราคาของสาธารณูปโภคที่มี

 

article vacuum system package

2. ใช้ปั๊ม (Vacuum pump) เช่น Liquid ring pump หรือ dry screw pump ในการสร้างสุญญากาศ

โครงสร้างของลิควิดริงปั๊ม

article vacuum system package

article vacuum system package

การติดตั้งลิควิดริงปั๊ม
 
article vacuum system package

สมรรถนะและข้อจำกัดของ Liquid ring pump

article vacuum system package

3. ใช้โบลวเวอร์ (Blower) เช่น Centrifugal, axial, turbo, regenerative, หรือ PD blower ในการสร้างสุญญากาศ

 • คอมเพรสเซอร์ที่ดูดอากาศที่ความดันต่ำกว่าบรรยากาศและปล่อยที่ความดันเหนือบรรยากาศ เรียกว่า Vacuum pump
 • โบลวเวอร์ หรือคอมเพรสเซอร์ชนิดไดๆ เช่น Reciprocating, Rotary หรือ Centrifugal สามารถประยุกต์ใช้ทำปั๊มสุญญากาศได้ โดยปรับปรุงด้านดูดให้สามารถดูดแก๊ซที่ความหนาแน่นต่ำ (Low density gas) และด้านออกให้รับแรงอัด (Compression ratio) สูงๆได้
 • เมื่อความดัน Absolute pressure ด้านขาเข้าลดลง ทำให้ Volumetric efficiency ลดลงใกล้ๆศูนย์ เป็นความดัน Absolute pressure ต่ำสุดเท่าที่ปั๊มจะทำได้
 • ค่าประสิทธิภาพทางกล (Mechanical efficiency) จะต่ำกว่าสำหรับคอมเพรสเซอร์ จึงต้องการเคลื่อนแก๊ซ (Move) เร็วขึ้นเมื่อความดันขาเข้าลดลง จึงต้องการเครื่องทีใหญ่ขึ้น
 • อัตราการอัดของคอมเพรสเซอร์จะมากกว่าของปั๊ม สูงถึงเกือบ 100 เท่า หรือมากกว่า

เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างสกรูกับรูทโบลวเวอร์

    Screw blower feature 

 • Max Pressure 0.8 ถึง 1.0 bar(e)
 • ไม่สามารถรับประกันปริมาณลมขาออกได้
 • ไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการทำงาน และไม่สามารถระบุค่า Package power ที่แน่นอนได้
 • อุณหภูมิของลมขาออกสูง
 • ไม่มีระบบ protection ตัวเครื่อง
 • เสียงดังกว่า 70-90 dB(A)
 • ยากต่อการติดตั้งไว้กลางแจ้ง เนื่องจากเสียงที่ดังมาก
 • ลมที่ถูกอัดออกจาก housing มีลักษณะเป็นคลื่น
 • ซ่อมบำรุงบ่อยโดยเฉพาะสายพานที่ต้องเปลี่ยนทุกปี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเครื่อง
 • มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ต้องติดตั้ง silencer, check valve, safety valve และ Flexible เพิ่มเติม

    Root blower feature

 • สามารถรองรับการทำงานที่ pressure 1.5 bar(e) หรือมากกว่าได้
 • รับประกันปริมาณลมขาออก (FAD)
 • ประสิทธิภาพการทำงานสูง รับประกับค่า Package power
 • อุณหภูมิของลมต่ำกว่า 90 deg C ที่จุดใช้งาน 1 bar(e)
 • มีระบบ protection หลายชั้นทั้งระบบ sensor ต่างๆและ safety valve
 • ระดับเสียงอยู่ที่ 70-73 dB(A) ที่จุดใช้งาน 1 bar(e)
 • สามารถติดตั้งไว้กลางแจ้ง ทนต่อละอองน้ำ
 • ลมที่ผลิตได้มีความเสถียรและนิ่ง
 • ลมที่ผลิตได้สะอาด 100% oil-free
 • มีระบบละบายความร้อนของน้ำมันเครื่อง ช่วยยืดอายุได้นานถึง 16000 ชั่วโมง
 • อายุการใช้งานของตัวเครื่องยาวนานถึง 100000 ชั่วโมง
 • อุปกรณ์จำเป็นถูกติดตั้งมาพร้อมในตัวเครื่องไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง

4. ใช้อุปกรณ์ต่างๆข้างต้นผสมกัน การเลือกใช้ขึ้นกับต้นทุนการสร้างและต้นการเดินเครื่อง
5. ใช้อุปกรณ์หลายๆตัวต่อกันเพื่อเพิ่มกำลังสร้างสุญญากาศเป็นขั้นๆ (Booster vacuum unit)

ตัวอย่างของ Booster blower

article vacuum system package

ตัวอย่างรีเจนเนอเรทีฟโบลวเวอร์

article vacuum system package

การเลือกใช้ระบบอีเจคเตอร์ ปั๊ม หรือโบลวเวอร์มาใช้งาน ขึ้นกับความดันสุญญากาศที่ต้องการ การหาได้ของตัวขับ (Drive - Electric motor, steam,…etc.) และความคุ้มค่าในการลงทุนในระบบนั้นๆ

การเลือกใช้ชนิดของระบบ และขนาดตัองให้ผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณและเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบมีความเชื่อถือได้ (Reliability) สูง ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment) ต่ำ และการจ่ายในการใช้งานต่ำ (Low operating cost)

การประยุกต์ใช้อีเจคเตอร์สำหรับทำสุญญากาศสตีมคอนเดนเซอร์

article vacuum system package

การประยุกต์ใช้โบลวเวอร์สำหรับหอกลั่น

article vacuum system package

การขนส่งโดยใช้ระบบสุญญากาศ (Pneumatic conveyor)

article vacuum system package

การขนส่งแป้งโดยใช้ระบบนิวเมติก

article vacuum system package

การใช้วาส์วเพื่อควบคุมสุญญากาศภายในถัง (Breather valve)

article vacuum system package

บริษัทไอคิวเอสเป็นตัวแทนของระบบสุญญากาศทุกระบบ มีหลายแบบ (Type) หลายรุ่น (Model) หลายขนาด (Size) หลายกำลัง (Rating) หลายแบรนด์ หลายราคา ระบบสุญญากาศเหล่านี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรม (Engineering code and standard) และข้อปฎิบัติที่ดี (Industrial best practices) ในการออกแบบและก่อสร้างที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมทั้งข้อหนดและความต้องการพิเศษ (Project requirements) โดยลูกค้า

ไอคิวเอส มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกใช้หลายแบรนด์ ล้วนแต่เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ ใช้กันแพร่หลายในอุตสาหกรรมในต่างประเทศและในประเทศไทยเอง

ไอคิวเอสมี วิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ใว้คอยช่วยบริการการเลือกใช้ให้เหมาะสม การใช้งาน และซ่อมบำรุง โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคจากผู้ผลิต

ไอคิวเอส ยังให้บริการหลังการขาย การตรวจสอบและแก้ปัญหาการทำงาน (Trouble shooting) การซ่อมบำรุงรักษา ทั้งเป็นงานๆ และสัญญาบริการระยะยาว (รายปี)

สนใจสินค้า ขอคำปรึกษาติดต่อ บ. อินทรเกรทเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด