Skids Packaged System Services

Skids Packaged System Services

อุปกรณ์ในโรงงานบางอย่างไม่สามารถใช้งานเดี่ยวๆ ต้องนำมาประกอบกับอุปกรณ์อื่นๆ เป็นระบบย่อย (System package) จึงจะไช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ การประกอบใช้งานจึงซับซ้อนขึ้น อุปกรณ์ที่เป็นหลักเป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของของระบบทั้งหมด ต้องนำมาประกอบกันจึงใช้งานได้ คนประกอบระบบเหล่านี้ต้องมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และประสบการณ์ (Experience) เพียงพอเป็นที่ยอมรับ เพราะถ้าประกอบแล้วผิดพลาด ไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้ได้ไม่ตรงตามต้องการ ต้องทำการแก้ไข ความเสียหายในกำหนดการแล้วเสร็จ และการใช้งานจะมีมาก

โดยทั่วไปแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงานจะไม่มีบุคลากร ไม่มีความรู้ ความชำนาญเพียงพอที่จะออกแบบ (Design) และทำระบบย่อยของอุปกรณ์ (System packaging) จึงต้องจ้าง หรือซื้อระบบจากบริษัททำระบบ (Packager) ที่มีคุณสมบัติใว้ใจใด้ (Qualified packager) และมีประสบการณ์เพียงพอ ที่จะไม่ทำให้โปรเจคท์หรือโรงงานเสียหาย โดยที่การออกแบบจะเป็นไปตามมาตรฐาน (Standard specification) ที่กำหนด อุปกรณ์หลักต้องเป็นไปตาม AVL ของผู้ใช้งาน

System Packaged System or Packaged Skid

 

Chemical injection systems

 • Fuel gas skid
 • Diesel skid
 • Metering system
 • Integrated skid
 • Nitrogen generators
 • Methanol injection system
 • Oil Manifold Package Systems
 • Produced water treatment systems
 • Gas treatment systems
 • Gas sweetening systems
 • Fuel gas conditioning skids
 • Hydrate inhibitor skids
 • MEG and Methanol Injection Skids
 • HIPPS (high integrity pressure protection systems)
 • HPUs (hydraulic power units) for subsea ESDVs and subsea control panels

Water Treatment packaged system

 • Chemical dosing systems (designed for water and other fluid substances)
 • Systems for dosing water and cooling towers
 • Chemical dosage plants for neutralization
 • Osmosis Systems
 • Integrated Skid
 • Systems for air and water treatment