Zipfluid Loading Arm

Zipfluid Loading Arm

Loading arm คืออุปกรณ์ระบบท่อที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการถ่ายเทของเหลว (Fluid) จาก/หรือลงเรือ (Marin) หรือรถบันทุก (Truck) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขนาดของเรือหรือรถจะไม่เท่ากัน ทำให้ข้อต่อ (Coupling หรือ Fitting) ที่จะต่อเพื่อดูดหรือถ่ายของเหลวออกจะอยู่ในตำแหน่ง (Location) ที่ต่างกัน แล้วเรือและรถยังมีเคลื่อนใหวทุกทิศทาง (Multi- direction movement) เนื่องจากแรงกระแทก (Force) อันเกิดจากกระแสน้ำกระแสลมและคลื่น แขนของท่อจะต้องออกแบบให้ยืดหยุ่น (Flexible) สามารถรับแรงกระแทกได้โดยไม่เสียหายต่อระบบท่อของ Loading arm หรือเกิดการรั่วที่ข้อต่อ (Rotary หรือ Swivel joint) ทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งของเหลวที่ไวไฟ หรือเป็นพิษต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม

zipfluid loading arm

  • สินค้าของซิพฟลูอิตที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายมีดังนี้
  • Marine loading and unloading arm - งวงหรือแขนต่อเพื่อการขนถ่ายทางเรือ
  • Truck loading and unloading arm - งวงหรือแขนต่อเพื่อการขนถ่ายทางรถ
  • Metering -อุปกรณ์วัดปริมาตรหรือปริมาณการขนถ่าย
  • Transfer pump - ปั๊มขนถ่าย
  • Access system - นั่งร้านที่ใช้เพื่อความสดวกในการขนถ่าย
  • Accessories - อุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการขนถ่าย เช่นท่อ (Pipe) สายอ่อน (Hose) ข้อต่อ (Coupling or fitting)

   

ซิพฟลูอิด – Zipfluid ออกแบบได้ทุกแบบ ทุกขนาด ทุกความดัน ทุกวัสดุ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial code and standard) ที่ยอมรับ เพื่อให้เหมาะสมแก่การใช้งานนั้นๆ