Article Ring Blower Application

Ring blower

Ring blower มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น Regenerative blower, Side channel blower, Turbo blower.

บริษัท Integrated Quality Services Co., Ltd. เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการของ FPZ Srl. จากอิตาลี ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง มีใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก.

มีการใช้งานต่างๆ ดังนี้,

article ring blower application

article ring blower application

article ring blower application

article ring blower application