เกี่ยวกับ Pump, Fan, Blower, Compressor, Steam Turbine และ Mixer อุตสาหกรรม

ปั๊ม พัดลม โบลวเวอร์ คอมเพรสเซอร์ กังหันไอน้ำ และเครื่องกวน คือ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุ ประเภทของไหล (Fluid) จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยใช้ระบบท่อ หรือลำรางในการขนส่ง ใช้เพิ่มความดันในระบบ ใช้เปลี่ยนพลังงานไอน้ำเป็นพลังงานกล ใช้ในการกวนให้สารผสมกัน
  • ปั๊ม: ใช้ในการขนส่งของเหลว (Liquid)
  • พัดลม โบลวเวอร์ คอมเพรสเซอร์: ใช้ในการขนส่งแก๊ซ (Gas)
  • กังหันไอน้ำ:  ใช้เปลี่ยนพลังงานจากความดันไอน้ำ (Steam pressure) เป็นพลังงานกล (Mechanical)
  • เครื่องกวน: ใช้ในการกวนผสมสารตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไปให้เข้ากันดี

about pump fan blower mixer

1. แบบปริมาตรคงที่ (Positive displacement, PD pump) - โดยตัวโรเตอร์หมุนรอบแกน จะตักเอาของใหลด้วยปริมาณเท่าๆกันทุกรอบการหมุน PD ปั๊ม เช่น เกียร์ปั๊ม สกรูปั๊ม โลบปั๊ม แวนปั๊ม ไดอะแฟรมปั๊ม ปั๊มลูกสูบ ไดอะแฟลมปั๊ม เป็นต้น
2. แบบพลศาสตร์ (Dynamic, DP pump) - โดยใช้แรงจากการหมุนของโรเตอร์ หรือใบพัดเหวี่ยงของไหลจากศูนย์กลาง ความเร็วรอบจะทำให้ความดันของของใหลเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการใหลเพิ่มขึ้น เช่นเซนตริฟูกัลปั๊ม ชนิดปั๊มหอยโข่ง ปั๊มแอกเซี่ยนโฟลว ปั๊มมิกซ์โฟลว ปั๊มจุ่ม ปั๊มเทอร์ไบน์ ปั๊มไซด์แชนแนล ปั๊มลิควิดริง เป็นต้น
ปั๊มแต่ละชนิดมีคุณสมบัติการใช้งานต่างกัน มีข้อดีข้อเสียในการใช้งานต่างๆกัน จึงต้องเลือกใช้ชนิดของปั๊มที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของของไหล (ชนิดของใหล, ความดัน, อุณหภูมิ, ความหนืด (Viscosity), ความหนาแน่น (Density), ความไวไฟ เป็นต้น) จึงจะขนส่งของใหลไปยังจุดหมายและความต้องการปลายทาง (ปริมาณ และความดัน)ได้ โดยที่มีการใช้พลังงานต่ำ และมีความปลอดภัยสูง การเลือกใช้ป็มที่ถูกต้องจึงต้องอาศัยผู้ที่ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์