จัดอบรมพนักงานหัวข้อ OKR (Objective & Key Results)

IQS และ Ideal เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อบุคคลากรของบริษัทผู้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และได้มองเห็นว่าการฝึกอบรมพนักงาน (Training) เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญต่อบริษัทฯซึ่งจะช่วยให้พนักงานได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในด้านการทำงาน  เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมหัวข้อ OKR (Objective & Key Results) ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรม Phavina Hotel Rayong

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider