รับสมัครหุ้นส่วนในการพัฒนาธุรกิจ

แนวทางการทำตลาดและการขายหุ้นสวนทางธุรกิจ (Business partner)

iqs business partner

📌 หมายถึงบริษัทที่มาร่วมมือกันทำการขายการตลาดร่วมกัน ต้องมีสินค้า ผลประโยชน์ และแนวทางการทำงานไม่ขัดแย้งกัน มีจุดแข็งที่แตกแต่งกัน มีระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตลาดและโอกาสการขายกัน สามารถร่วมมือกันทำให้ผลประโยชน์ของบริษัททั้งสองเติบโตขึ้นได้ (Win-Win)

ทั้งนี้บริษัทหุ้นส่วนต้องมีความเชื่อในแนวทางการตลาด มีความจริงใจ มุ่งมั่นที่จะทำให้การร่วมมือกันประสบความสำเร็จ มีการหารือเพื่อแก้ปัญหา และอุปสรรคอยู่เป็นระยะๆ

📌 ผู้ชี้นำโอกาสทางธุรกิจ (Business opportunity provider) คือบุคคลที่สามารถชี้นำโอกาสการขาย รู้ข้อมูลโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้น สามารถให้ข้อมูลความต้องการของลูกค้าได้ล่วงหน้า ทำการชี้นำและช่วยเหลือให้การขายของบริษัทจนประสบความสำเร็จ

บริษัทจะมีการตอบแทนให้สิ่งจูงใจในการชี้นำโอกาส

📌 ตัวแทนจำหน่ายย่อย (Sub dealer) คือบริษัทหรือบุคคลที่จะนำสินค้า ทั้งที่มีสต๊อกในประเทศ และเป็นสินค้านำเข้าของบริษัทไปจำหน่ายต่อ ในรูปแบบของผู้จำหน่ายรายย่อย (Sub dealer)ในแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองมีความแข็งแกร่งด้านการขาย การกำหนดพื้นที่และเงื่อนไขการเป็นผู้จำหน่ายรายย่อยแล้วแต่จะตกลงกัน

บริษัทจะขายสินค้าให้ในราคาพิเศษ ราคาผู้จำหน่ายรายย่อย เพื่อให้สามารถแข่งขันใด้ หรือบริษัทจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนการขาย (Sales commission)

📌 ขายตรง (Direct sales) คือพนักงานขายของบริษัทจะรับผิดชอบการขายแก่ลูกค้านั้นๆโดยตรง

สนใจติดต่อเพื่อขอเป็นพันธมิตรทางการค้า ขอคำปรึกษาติดต่อ
บริษัท อินทีเกรตเต็ด ควอลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
💌 kultida@iqs.co.th
☎️ 02-274-5215

IQS